• Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej i natychmiastowej pomocy medycznej w razie zagrożenia życia, 
 • Prawo do uzyskania drugiej opinii lekarskiej lub pielęgniarskiej w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, 
 • Prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji na temat swojego stanu zdrowia, z terapii czy badań nawet w przypadku wcześniej udzielonej zgody, 
 • Prawo do poufności i zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem. Pacjent może, ale nie musi upoważnić świadczeniodawcy do udzielania informacji osobom trzecim, 
 • Prawo do wolnego wyboru procedury leczenia oraz świadczeniodawcy dokonanego na podstawie rzetelnej informacji medycznej, 
 • Prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, 
 • Prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia, przeprowadzanych badań, rokowań, możliwości leczenia, zagrożeń wybranych terapii, leków i terapii zastępczych, a w szczególności na temat swoich praw jako pacjenta – wszelkie informacje powinny być udzielane w sposób zrozumiały, 
 • Prawo do poszanowania intymności i godności, w tym do godnego umierania, do bezpieczeństwa, poszanowania czasu pacjenta, do unikania niepotrzebnego bólu i cierpienia, 
 • Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, 
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, do odwiedzin, kontaktu z bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób bliskich bez względu na porę dnia, 
 • Prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznawaną przez siebie religią, 
 • Prawo do dochodzenia swoich praw

 

Naruszenie Praw Pacjenta: jeśli któreś z Praw Pacjenta zostało naruszone prosimy to zgłosić do :

 1. Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala p. Paula Buszkiewicz: Kierownik ds. pielęgniarstw, standaryzacji i bezpieczeństwa pacjenta p.buszkiewicz@ujastek.pl
 2. Komisji ds. etyki: etyka@ujastek.pl 

  

Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska

Młynarska 46, 01-171 Warszawa

tel. 800 190 590 (bezpłatna infolinia, pon.-pt. 9.00-21.00)

 

Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Batorego 24, 31-135 Kraków

tel. 12 298 83 03, dsiw@nfz-krakow.pl

 

załącznik:

Karta Praw Pacjenta