INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: TOPMED Sp. z o.o. ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków. Telefon 12 293 09 98, e-mail: mp@ujastek.pl

 

 • Inspektor ochrony danych

Inspektor danych osobowych to osoba z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej iod@neomedic.pl lub telefoniczny pod numerem telefony administratora danych osobowych

 

 • Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • udzielenie świadczeń medycznych
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • obsłużenie korespondencji i reklamacji
 • przekazania informacji promującej produkty i usługi własne administratora danych
 • archiwizacji danych osobowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia ( monitoring wizyjny, kontrola dostępu)

Dane są przetwarzane na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych, prawnie uzasadnionym interesie administratora, dochodzenia roszczeń a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz przepisów prawa.

 

 • Informacje dotyczące profilowania

 Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuję się profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych.

 

 • Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych, będą przechowywane przez czas określony w umowach i przepisach prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

 • Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom upoważnionym przez osobę której dane dotyczą.

 

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 Każda osoba której dane są przetwarzane ma prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych do innego administratora a także wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Obowiązek podania danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń medycznych oraz wymogiem ustawowym.